• آسمان من
  زمان آغاز: 00:53:13
  زمان پایان : 01:17:40
  مدت برنامه : 00:24:27
  شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000 [موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[خلاصه برنامه]0
 • نفس
  زمان آغاز: 01:17:48
  زمان پایان : 02:19:43
  مدت برنامه : 01:01:55
  شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000 [موضوع]0[تهیه کننده].[کارگردان].[مجری].[میهمان]0[بازیگران]مهران احمدی[خلاصه برنامه].
 • نمای رادیو
  زمان آغاز: 02:19:53
  زمان پایان : 02:31:49
  مدت برنامه : 00:11:56
  [موضوع]سفر کاغذی[تهیه کننده]0[محصول]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]نمایش رادیویی
 • نهایت سرعت
  زمان آغاز: 02:35:30
  زمان پایان : 02:40:41
  مدت برنامه : 00:05:11
  [موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0 [خلاصه برنامه] معرفی و بررسی اتومبیل و موتورهای پر قدرت دنیا
 • جنگ ربات ها
  زمان آغاز: 02:40:49
  زمان پایان : 03:51:05
  مدت برنامه : 01:10:16
  [موضوع]0[تهیه کننده].[محصول].[کارگردان].[مجری]0[میهمان].[بازیگران]0[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ]. [خلاصه برنامه]مسابقه هیجان انگیز بین رباتها
 • ورزشیا
  زمان آغاز: 03:51:13
  زمان پایان : 04:14:31
  مدت برنامه : 00:23:18
  شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000 [موضوع]0[تهیه کننده]پیمان یوسفی[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[خلاصه برنامه]0
 • با حسین(ع) حرف بزن
  زمان آغاز: 04:14:31
  زمان پایان : 04:31:40
  مدت برنامه : 00:17:09
  [موضوع]محرم[مجری].[میهمان]0[بازیگران]. [خلاصه برنامه]واگویه های عاشقانه افراد مختلف با امام حسین (ع)
 • با حسین(ع) حرف بزن
  زمان آغاز: 04:36:37
  زمان پایان : 04:56:56
  مدت برنامه : 00:20:19
  [موضوع]محرم[مجری].[میهمان]0[بازیگران]. [خلاصه برنامه]واگویه های عاشقانه افراد مختلف با امام حسین (ع)
 • نفس
  زمان آغاز: 04:57:04
  زمان پایان : 05:58:59
  مدت برنامه : 01:01:55
  شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000 [موضوع]0[تهیه کننده].[کارگردان].[مجری].[میهمان]0[بازیگران]مهران احمدی[خلاصه برنامه].
 • نمای رادیو
  زمان آغاز: 06:06:37
  زمان پایان : 06:18:33
  مدت برنامه : 00:11:56
  [موضوع]سفر کاغذی[تهیه کننده]0[محصول]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]نمایش رادیویی
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 06:18:39
  زمان پایان : 06:23:45
  مدت برنامه : 00:05:06
  شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000 [موضوع].[مجری].[بازیگران].[خلاصه برنامه].
 • جنگ ربات ها
  زمان آغاز: 06:23:51
  زمان پایان : 07:01:04
  مدت برنامه : 00:37:13
  [موضوع]0[تهیه کننده].[محصول].[کارگردان].[مجری]0[میهمان].[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]مسابقه هیجان انگیز بین رباتها
 • جنگ ربات ها
  زمان آغاز: 07:03:52
  زمان پایان : 07:36:55
  مدت برنامه : 00:33:03
  [موضوع]0[تهیه کننده].[محصول].[کارگردان].[مجری]0[میهمان].[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]مسابقه هیجان انگیز بین رباتها
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 07:37:45
  زمان پایان : 07:44:25
  مدت برنامه : 00:06:40
  شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000 [موضوع].[مجری].[بازیگران].[خلاصه برنامه].
 • با حسین(ع) حرف بزن
  زمان آغاز: 07:44:31
  زمان پایان : 08:21:59
  مدت برنامه : 00:37:28
  [موضوع]محرم[مجری].[میهمان]0[بازیگران]. [خلاصه برنامه]واگویه های عاشقانه افراد مختلف با امام حسین (ع)
 • ورزشیا
  زمان آغاز: 08:22:07
  زمان پایان : 08:45:25
  مدت برنامه : 00:23:18
  شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000 [موضوع]0[تهیه کننده]پیمان یوسفی[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[خلاصه برنامه]0
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 08:48:27
  زمان پایان : 08:56:35
  مدت برنامه : 00:08:08
  شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000 [موضوع].[مجری].[بازیگران].[خلاصه برنامه].
 • نفس
  زمان آغاز: 08:56:49
  زمان پایان : 09:37:45
  مدت برنامه : 00:40:56
  شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000 [موضوع]0[تهیه کننده].[کارگردان].[مجری].[میهمان]0[بازیگران]مهران احمدی[خلاصه برنامه].
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 09:37:53
  زمان پایان : 09:43:44
  مدت برنامه : 00:05:51
  شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000 [موضوع].[مجری].[بازیگران].[خلاصه برنامه].
 • نفس
  زمان آغاز: 09:43:44
  زمان پایان : 10:04:43
  مدت برنامه : 00:20:59
  شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000 [موضوع]0[تهیه کننده].[کارگردان].[مجری].[میهمان]0[بازیگران]مهران احمدی[خلاصه برنامه].
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 10:06:43
  زمان پایان : 10:16:34
  مدت برنامه : 00:09:51
  شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000 [موضوع].[مجری].[بازیگران].[خلاصه برنامه].
 • نمای رادیو
  زمان آغاز: 10:16:40
  زمان پایان : 10:28:36
  مدت برنامه : 00:11:56
  [موضوع]سفر کاغذی[تهیه کننده]0[محصول]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]نمایش رادیویی
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 10:29:26
  زمان پایان : 10:39:46
  مدت برنامه : 00:10:20
  شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000 [موضوع].[مجری].[بازیگران].[خلاصه برنامه].
 • جنگ ربات ها
  زمان آغاز: 10:40:00
  زمان پایان : 11:17:13
  مدت برنامه : 00:37:13
  [موضوع]0[تهیه کننده].[محصول].[کارگردان].[مجری]0[میهمان].[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]مسابقه هیجان انگیز بین رباتها
 • جنگ ربات ها
  زمان آغاز: 11:21:52
  زمان پایان : 11:54:55
  مدت برنامه : 00:33:03
  [موضوع]0[تهیه کننده].[محصول].[کارگردان].[مجری]0[میهمان].[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]مسابقه هیجان انگیز بین رباتها
 • گزیده نفس
  زمان آغاز: 12:04:52
  زمان پایان : 12:15:59
  مدت برنامه : 00:11:07
  [موضوع]0[تهیه کننده].[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]فلورا سام[میهمان]مریم طلوع[بازیگران]0[میهمان]مریم طلوع[خواننده]0[نام آهنگ]0 [خلاصه برنامه]روایتی از مادران سرزمین ایران...
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 12:16:05
  زمان پایان : 12:26:28
  مدت برنامه : 00:10:23
  شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000 [موضوع].[مجری].[بازیگران].[خلاصه برنامه].
 • پویانمایی جوانمردان
  زمان آغاز: 12:26:34
  زمان پایان : 12:48:52
  مدت برنامه : 00:22:18
  [موضوع]اسارت[تهیه کننده]الهام ابراهیمی[کارگردان]علی احمدی[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0 [خلاصه برنامه]روایت مردانگی و رشادت پهلوانان ایران زمین
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 12:51:37
  زمان پایان : 12:59:46
  مدت برنامه : 00:08:09
  شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000 [موضوع].[مجری].[بازیگران].[خلاصه برنامه].
 • با حسین(ع) حرف بزن
  زمان آغاز: 12:59:52
  زمان پایان : 13:37:20
  مدت برنامه : 00:37:28
  [موضوع]محرم[مجری].[میهمان]0[بازیگران]. [خلاصه برنامه]واگویه های عاشقانه افراد مختلف با امام حسین (ع)
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 13:39:57
  زمان پایان : 13:50:27
  مدت برنامه : 00:10:30
  شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000 [موضوع].[مجری].[بازیگران].[خلاصه برنامه].
 • آسمان من
  زمان آغاز: 13:50:33
  زمان پایان : 14:15:00
  مدت برنامه : 00:24:27
  شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000 [موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[خلاصه برنامه]0
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 14:20:42
  زمان پایان : 14:30:38
  مدت برنامه : 00:09:56
  شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000 [موضوع].[مجری].[بازیگران].[خلاصه برنامه].
 • نفس
  زمان آغاز: 14:30:52
  زمان پایان : 15:11:48
  مدت برنامه : 00:40:56
  شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000 [موضوع]0[تهیه کننده].[کارگردان].[مجری].[میهمان]0[بازیگران]مهران احمدی[خلاصه برنامه].
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 15:11:56
  زمان پایان : 15:17:42
  مدت برنامه : 00:05:46
  شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000 [موضوع].[مجری].[بازیگران].[خلاصه برنامه].
 • نفس
  زمان آغاز: 15:17:42
  زمان پایان : 15:38:41
  مدت برنامه : 00:20:59
  شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000 [موضوع]0[تهیه کننده].[کارگردان].[مجری].[میهمان]0[بازیگران]مهران احمدی[خلاصه برنامه].
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 15:38:47
  زمان پایان : 15:49:38
  مدت برنامه : 00:10:51
  شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000 [موضوع].[مجری].[بازیگران].[خلاصه برنامه].
 • نمای رادیو
  زمان آغاز: 15:49:44
  زمان پایان : 15:57:00
  مدت برنامه : 00:07:16
  [موضوع]سفر کاغذی[تهیه کننده]0[محصول]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]نمایش رادیویی
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 15:57:08
  زمان پایان : 16:02:55
  مدت برنامه : 00:05:47
  شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000 [موضوع].[مجری].[بازیگران].[خلاصه برنامه].
 • با حسین(ع) حرف بزن
  زمان آغاز: 16:07:45
  زمان پایان : 16:45:13
  مدت برنامه : 00:37:28
  [موضوع]محرم[مجری].[میهمان]0[بازیگران]. [خلاصه برنامه]واگویه های عاشقانه افراد مختلف با امام حسین (ع)
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 16:45:19
  زمان پایان : 16:55:32
  مدت برنامه : 00:10:13
  شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000 [موضوع].[مجری].[بازیگران].[خلاصه برنامه].
 • جنگ ربات ها
  زمان آغاز: 16:55:38
  زمان پایان : 17:32:51
  مدت برنامه : 00:37:13
  [موضوع]0[تهیه کننده].[محصول].[کارگردان].[مجری]0[میهمان].[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]مسابقه هیجان انگیز بین رباتها
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 17:32:59
  زمان پایان : 17:38:53
  مدت برنامه : 00:05:54
  شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000 [موضوع].[مجری].[بازیگران].[خلاصه برنامه].
 • جنگ ربات ها
  زمان آغاز: 17:38:53
  زمان پایان : 18:11:56
  مدت برنامه : 00:33:03
  [موضوع]0[تهیه کننده].[محصول].[کارگردان].[مجری]0[میهمان].[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]مسابقه هیجان انگیز بین رباتها
 • ورزشیا
  زمان آغاز: 18:18:28
  زمان پایان : 18:41:46
  مدت برنامه : 00:23:18
  شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000 [موضوع]0[تهیه کننده]پیمان یوسفی[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[خلاصه برنامه]0
 • پویانمایی جوانمردان
  زمان آغاز: 18:42:09
  زمان پایان : 19:04:49
  مدت برنامه : 00:22:40
  [موضوع]بیماری سرخ[تهیه کننده]الهام ابراهیمی[کارگردان]علی احمدی[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0 [خلاصه برنامه]روایت مردانگی و رشادت پهلوانان ایران زمین
 • نمای رادیو
  زمان آغاز: 19:05:51
  زمان پایان : 19:21:14
  مدت برنامه : 00:15:23
  [موضوع]سفر کاغذی 2[تهیه کننده]0[محصول]0[کارگردان]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0 [خلاصه برنامه]نمایش رادیویی
 • قاصدک
  زمان آغاز: 19:29:51
  زمان پایان : 19:54:07
  مدت برنامه : 00:24:16
  شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000 [موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0[خلاصه برنامه]0
 • برنامک آوا
  زمان آغاز: 19:54:07
  زمان پایان : 19:59:51
  مدت برنامه : 00:05:44
  شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000 [موضوع]اربعین[تهیه کننده]0[محصول]0[کارگردان]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[خلاصه برنامه]0
 • آسمان من
  زمان آغاز: 20:01:34
  زمان پایان : 20:27:53
  مدت برنامه : 00:26:19
  شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000 [موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0[خلاصه برنامه]0
 • ورزشیا
  زمان آغاز: 20:32:33
  زمان پایان : 20:54:13
  مدت برنامه : 00:21:40
  شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000 [موضوع]0[تهیه کننده]پیمان یوسفی[محصول]0[کارگردان]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0[خلاصه برنامه]0
 • نمای نزدیک
  زمان آغاز: 20:54:41
  زمان پایان : 21:24:55
  مدت برنامه : 00:30:14
  [موضوع]دوئل[مجری]0[میهمان].[بازیگران]0[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ]. [خلاصه برنامه]پشت صحنه فیلم دوئل
 • نفس
  زمان آغاز: 21:30:42
  زمان پایان : 22:21:53
  مدت برنامه : 00:51:11
  شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000 [موضوع]0[تهیه کننده].[کارگردان]نرگس آبیار[مجری]فلورا سام[میهمان]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0[خلاصه برنامه].
 • با حسین(ع) حرف بزن ( پخش زنده آنلاین)
  زمان آغاز: 22:23:38
  زمان پایان : 22:56:27
  مدت برنامه : 00:32:49
  [موضوع]محرم[مجری].[میهمان]0[بازیگران]. [خلاصه برنامه]واگویه های عاشقانه افراد مختلف با امام حسین (ع)
 • چهل تیکه
  زمان آغاز: 23:00:55
  زمان پایان : 23:52:48
  مدت برنامه : 00:51:53
  [موضوع]0[تهیه کننده]الهام حاتمی[کارگردان]0[مجری]محمدرضا علیمردانی[میهمان]سیامک اطلسی[بازیگران]. [خلاصه برنامه]مروری بر فصل سوم چهل تیکه با حضورخاطره سازان عرصه هنر
برنامه های تامینی شبکه نسیم
شما می توانید در هر یک از بخش های زیر ویدیو های مرتبط با آن را مشاهده نمایید

مطلب مورد نظر خود را
بیابید

جستجو در