• بگو بخند
  زمان آغاز: 00:03:19
  زمان پایان : 01:27:10
  مدت برنامه : 01:23:51
  [خلاصه برنامه]مسابقه طنز
 • جورچین
  زمان آغاز: 01:27:31
  زمان پایان : 02:00:37
  مدت برنامه : 00:33:06
  [خلاصه برنامه]مجموعه طنز آیتمی با محوریت آثار مراکز استانها و طنزهای ارسالی مردمی.
 • قندون
  زمان آغاز: 02:01:21
  زمان پایان : 02:16:18
  مدت برنامه : 00:14:57
  [خلاصه برنامه]روایت متفاوت از ادبیات کهن فارسی به شیوه طنز.
 • قلق ( تکرار )
  زمان آغاز: 02:16:18
  زمان پایان : 02:22:32
  مدت برنامه : 00:06:14
  [خلاصه برنامه]ترفند های کاربردی و مهارت های خانگی.
 • نسیما
  زمان آغاز: 02:22:53
  زمان پایان : 02:29:30
  مدت برنامه : 00:06:37
  [موضوع]خانه سالمندان
 • شهروند مافیا
  زمان آغاز: 02:30:17
  زمان پایان : 03:06:02
  مدت برنامه : 00:35:45
  [خلاصه برنامه]مسابقه خانوادگی است که در آن افراد با آزمون و خطا سعی در شناسایی افراد دیگر می کنند.
 • شهروند مافیا
  زمان آغاز: 03:11:42
  زمان پایان : 03:27:13
  مدت برنامه : 00:15:31
  [خلاصه برنامه]مسابقه خانوادگی است که در آن افراد با آزمون و خطا سعی در شناسایی افراد دیگر می کنند.
 • قاب عاشقی
  زمان آغاز: 03:27:36
  زمان پایان : 03:53:36
  مدت برنامه : 00:26:00
  [تهیه کننده]مسعود نجفی
 • قاصدک
  زمان آغاز: 03:53:57
  زمان پایان : 04:22:28
  مدت برنامه : 00:28:31
  [خلاصه برنامه]دیدنی های جهان-نما خارجی-دیدنی ها-آفرینش-مهارت
 • جورچین
  زمان آغاز: 04:23:12
  زمان پایان : 04:56:18
  مدت برنامه : 00:33:06
  [خلاصه برنامه]مجموعه طنز آیتمی با محوریت آثار مراکز استانها و طنزهای ارسالی مردمی.
 • خوش نمک
  زمان آغاز: 04:57:14
  زمان پایان : 05:23:39
  مدت برنامه : 00:26:25
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای جذاب و مهیج بین کمدین ها.
 • خوش نمک
  زمان آغاز: 05:24:31
  زمان پایان : 05:59:09
  مدت برنامه : 00:34:38
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای جذاب و مهیج بین کمدین ها.
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 06:02:30
  زمان پایان : 06:08:02
  مدت برنامه : 00:05:32
 • قندون
  زمان آغاز: 06:08:08
  زمان پایان : 06:23:05
  مدت برنامه : 00:14:57
  [خلاصه برنامه]روایت متفاوت از ادبیات کهن فارسی به شیوه طنز.
 • قاصدک
  زمان آغاز: 06:23:26
  زمان پایان : 06:51:57
  مدت برنامه : 00:28:31
  [خلاصه برنامه]دیدنی های جهان-نما خارجی-دیدنی ها-آفرینش-مهارت
 • نسیما
  زمان آغاز: 06:51:57
  زمان پایان : 06:58:28
  مدت برنامه : 00:06:31
  [موضوع]تماس تصویری
 • بگو بخند
  زمان آغاز: 06:59:56
  زمان پایان : 07:42:16
  مدت برنامه : 00:42:20
  [خلاصه برنامه]مسابقه طنز
 • بگو بخند
  زمان آغاز: 07:42:59
  زمان پایان : 08:24:30
  مدت برنامه : 00:41:31
  [خلاصه برنامه]مسابقه طنز
 • میان برنامه دوستت دارم
  زمان آغاز: 08:27:58
  زمان پایان : 08:34:22
  مدت برنامه : 00:06:24
 • کمدی کلاسیک
  زمان آغاز: 08:34:22
  زمان پایان : 08:42:37
  مدت برنامه : 00:08:15
  [خلاصه برنامه]مروری بر بهترین آثار کمدی کلاسیک جهان
 • ورزشیا
  زمان آغاز: 08:43:21
  زمان پایان : 08:50:10
  مدت برنامه : 00:06:49
  [خلاصه برنامه]روایت های فوتبالی.
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 08:52:19
  زمان پایان : 08:59:29
  مدت برنامه : 00:07:10
 • شهروند مافیا
  زمان آغاز: 08:59:35
  زمان پایان : 09:27:41
  مدت برنامه : 00:28:06
  [خلاصه برنامه]مسابقه خانوادگی است که در آن افراد با آزمون و خطا سعی در شناسایی افراد دیگر می کنند.
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 09:27:49
  زمان پایان : 09:33:20
  مدت برنامه : 00:05:31
 • شهروند مافیا
  زمان آغاز: 09:33:20
  زمان پایان : 09:56:30
  مدت برنامه : 00:23:10
  [خلاصه برنامه]مسابقه خانوادگی است که در آن افراد با آزمون و خطا سعی در شناسایی افراد دیگر می کنند.
 • نسیما
  زمان آغاز: 09:59:35
  زمان پایان : 10:06:12
  مدت برنامه : 00:06:37
  [موضوع]خانه سالمندان
 • کمدی کلاسیک
  زمان آغاز: 10:06:12
  زمان پایان : 10:17:19
  مدت برنامه : 00:11:07
  [خلاصه برنامه]مروری بر بهترین آثار کمدی کلاسیک جهان
 • نمکدون
  زمان آغاز: 10:17:19
  زمان پایان : 10:22:49
  مدت برنامه : 00:05:30
  [خلاصه برنامه]نمایش کمدی کوتاه
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 10:22:55
  زمان پایان : 10:28:54
  مدت برنامه : 00:05:59
 • خوش نمک
  زمان آغاز: 10:29:00
  زمان پایان : 10:55:25
  مدت برنامه : 00:26:25
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای جذاب و مهیج بین کمدین ها.
 • خوش نمک
  زمان آغاز: 10:58:15
  زمان پایان : 11:32:53
  مدت برنامه : 00:34:38
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای جذاب و مهیج بین کمدین ها.
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 11:34:10
  زمان پایان : 11:41:29
  مدت برنامه : 00:07:19
 • جورچین
  زمان آغاز: 11:41:35
  زمان پایان : 12:01:02
  مدت برنامه : 00:19:27
  [خلاصه برنامه]مجموعه طنز آیتمی با محوریت آثار مراکز استانها و طنزهای ارسالی مردمی.
 • جورچین
  زمان آغاز: 12:06:01
  زمان پایان : 12:19:40
  مدت برنامه : 00:13:39
  [خلاصه برنامه]مجموعه طنز آیتمی با محوریت آثار مراکز استانها و طنزهای ارسالی مردمی.
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 12:24:10
  زمان پایان : 12:30:16
  مدت برنامه : 00:06:06
 • قندون
  زمان آغاز: 12:30:22
  زمان پایان : 12:45:19
  مدت برنامه : 00:14:57
  [خلاصه برنامه]روایت متفاوت از ادبیات کهن فارسی به شیوه طنز.
 • نسیما
  زمان آغاز: 12:48:53
  زمان پایان : 12:55:24
  مدت برنامه : 00:06:31
  [موضوع]تماس تصویری
 • قاب عاشقی
  زمان آغاز: 12:58:02
  زمان پایان : 13:28:02
  مدت برنامه : 00:30:00
  [تهیه کننده]مسعود نجفی
 • قاصدک
  زمان آغاز: 13:28:23
  زمان پایان : 13:56:54
  مدت برنامه : 00:28:31
  [خلاصه برنامه]دیدنی های جهان-نما خارجی-دیدنی ها-آفرینش-مهارت
 • بگو بخند
  زمان آغاز: 14:00:21
  زمان پایان : 14:42:41
  مدت برنامه : 00:42:20
  [خلاصه برنامه]مسابقه طنز
 • بگو بخند
  زمان آغاز: 14:43:24
  زمان پایان : 15:24:55
  مدت برنامه : 00:41:31
  [خلاصه برنامه]مسابقه طنز
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 15:25:45
  زمان پایان : 15:32:06
  مدت برنامه : 00:06:21
 • شهروند مافیا
  زمان آغاز: 15:32:12
  زمان پایان : 16:00:18
  مدت برنامه : 00:28:06
  [خلاصه برنامه]مسابقه خانوادگی است که در آن افراد با آزمون و خطا سعی در شناسایی افراد دیگر می کنند.
 • شهروند مافیا
  زمان آغاز: 16:04:29
  زمان پایان : 16:27:39
  مدت برنامه : 00:23:10
  [خلاصه برنامه]مسابقه خانوادگی است که در آن افراد با آزمون و خطا سعی در شناسایی افراد دیگر می کنند.
 • نسیما
  زمان آغاز: 16:28:00
  زمان پایان : 16:34:37
  مدت برنامه : 00:06:37
  [موضوع]خانه سالمندان
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 16:36:22
  زمان پایان : 16:46:48
  مدت برنامه : 00:10:26
 • خوش نمک
  زمان آغاز: 16:46:54
  زمان پایان : 17:13:19
  مدت برنامه : 00:26:25
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای جذاب و مهیج بین کمدین ها.
 • خوش نمک
  زمان آغاز: 17:16:51
  زمان پایان : 17:51:29
  مدت برنامه : 00:34:38
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای جذاب و مهیج بین کمدین ها.
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 17:54:32
  زمان پایان : 18:00:54
  مدت برنامه : 00:06:22
 • ویتامین خ9
  زمان آغاز: 18:01:00
  زمان پایان : 18:35:06
  مدت برنامه : 00:34:06
  [خلاصه برنامه]برنامه ای شاد و مفرح با آیتم هایی چون دوربین مخفی،کلیپ های فضای مجازی ،گزارش و شوخی های طنز
 • کمدی کلاسیک
  زمان آغاز: 18:38:46
  زمان پایان : 18:45:39
  مدت برنامه : 00:06:53
  [خلاصه برنامه]مروری بر بهترین آثار کمدی کلاسیک جهان
 • میان برنامه دوستت دارم
  زمان آغاز: 18:46:00
  زمان پایان : 18:52:11
  مدت برنامه : 00:06:11
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 18:53:53
  زمان پایان : 18:59:56
  مدت برنامه : 00:06:03
 • جورچین
  زمان آغاز: 19:00:02
  زمان پایان : 19:31:07
  مدت برنامه : 00:31:05
  [خلاصه برنامه]مجموعه طنز آیتمی با محوریت آثار مراکز استانها و طنزهای ارسالی مردمی.
 • قاصدک
  زمان آغاز: 19:45:33
  زمان پایان : 20:08:31
  مدت برنامه : 00:22:58
  [خلاصه برنامه]دیدنی های جهان-نما خارجی-دیدنی ها-آفرینش-مهارت
 • کمدی کلاسیک
  زمان آغاز: 20:11:36
  زمان پایان : 20:19:03
  مدت برنامه : 00:07:27
  [خلاصه برنامه]مروری بر بهترین آثار کمدی کلاسیک جهان
 • بگو بخند ( پخش زنده آنلاین)
  زمان آغاز: 20:21:19
  زمان پایان : 21:05:51
  مدت برنامه : 00:44:32
  [خلاصه برنامه]مسابقه طنز
 • بگو بخند
  زمان آغاز: 21:07:54
  زمان پایان : 21:52:44
  مدت برنامه : 00:44:50
  [خلاصه برنامه]مسابقه طنز
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 21:52:50
  زمان پایان : 22:01:23
  مدت برنامه : 00:08:33
 • کودک شو5
  زمان آغاز: 22:02:45
  زمان پایان : 22:38:20
  مدت برنامه : 00:35:35
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای با حضور 2 خانواده با محوریت شناخت رفتار کودکان و آموزش مهارت های کودک پروری
 • کودک شو5
  زمان آغاز: 22:43:10
  زمان پایان : 23:25:52
  مدت برنامه : 00:42:42
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای با حضور 2 خانواده با محوریت شناخت رفتار کودکان و آموزش مهارت های کودک پروری
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 23:25:58
  زمان پایان : 23:34:34
  مدت برنامه : 00:08:36
 • خوش نمک
  زمان آغاز: 23:34:40
  زمان پایان : 23:55:17
  مدت برنامه : 00:20:37
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای جذاب و مهیج بین کمدین ها.
2023-05-31 20:31:26