• دنیای مستند (چگونه ساخته شده)
  زمان آغاز: 00:38:06
  زمان پایان : 01:07:22
  مدت برنامه : 00:29:16
  [خلاصه برنامه]مستندهایی با موضوعات مختلف، علوم و فناوری ،فرهنگ و طبیعت با رویکرد آموزشی.
 • هفت ترانه
  زمان آغاز: 01:07:30
  زمان پایان : 01:51:45
  مدت برنامه : 00:44:15
  [خلاصه برنامه]برنامه ای با موضوع شعر و موسیقی محلی و پاپ
 • قندون
  زمان آغاز: 02:00:36
  زمان پایان : 02:16:11
  مدت برنامه : 00:15:35
  [خلاصه برنامه]روایت متفاوت از ادبیات کهن فارسی به شیوه طنز.
 • نماهنگ دهه فجر
  زمان آغاز: 02:16:11
  زمان پایان : 02:21:34
  مدت برنامه : 00:05:23
  [موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0[خلاصه برنامه]0
 • قاصدک
  زمان آغاز: 02:21:34
  زمان پایان : 02:42:03
  مدت برنامه : 00:20:29
  [خلاصه برنامه]دیدنی های جهان-نما خارجی-دیدنی ها-آفرینش-مهارت
 • نسیما
  زمان آغاز: 02:46:19
  زمان پایان : 02:53:32
  مدت برنامه : 00:07:13
  [موضوع]0[تهیه کننده]پرهام عمرانی[کارگردان].[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0[خلاصه برنامه]0
 • دیدی نو
  زمان آغاز: 02:53:40
  زمان پایان : 03:51:57
  مدت برنامه : 00:58:17
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای با موضوع کتاب و کتاب خوانی.
 • نسیم آوا
  زمان آغاز: 04:00:54
  زمان پایان : 04:31:18
  مدت برنامه : 00:30:24
  [خلاصه برنامه]گزیده ای از ترانه خوانندگان ایرانی
 • نشان برتر
  زمان آغاز: 04:32:26
  زمان پایان : 05:25:20
  مدت برنامه : 00:52:54
  [موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0[خلاصه برنامه]0
 • قندون
  زمان آغاز: 05:37:55
  زمان پایان : 05:53:30
  مدت برنامه : 00:15:35
  [خلاصه برنامه]روایت متفاوت از ادبیات کهن فارسی به شیوه طنز.
 • هفت ترانه
  زمان آغاز: 06:04:14
  زمان پایان : 06:27:38
  مدت برنامه : 00:23:24
  [خلاصه برنامه]برنامه ای با موضوع شعر و موسیقی محلی و پاپ
 • هفت ترانه
  زمان آغاز: 06:28:42
  زمان پایان : 06:49:33
  مدت برنامه : 00:20:51
  [خلاصه برنامه]برنامه ای با موضوع شعر و موسیقی محلی و پاپ
 • دنیای مستند (چگونه ساخته شده)
  زمان آغاز: 06:51:22
  زمان پایان : 07:06:12
  مدت برنامه : 00:14:50
  [خلاصه برنامه]مستندهایی با موضوعات مختلف، علوم و فناوری ،فرهنگ و طبیعت با رویکرد آموزشی.
 • دنیای مستند (چگونه ساخته شده)
  زمان آغاز: 07:07:27
  زمان پایان : 07:21:53
  مدت برنامه : 00:14:26
  [خلاصه برنامه]مستندهایی با موضوعات مختلف، علوم و فناوری ،فرهنگ و طبیعت با رویکرد آموزشی.
 • دیدی نو
  زمان آغاز: 07:25:16
  زمان پایان : 07:49:52
  مدت برنامه : 00:24:36
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای با موضوع کتاب و کتاب خوانی.
 • صعود
  زمان آغاز: 07:49:52
  زمان پایان : 07:57:09
  مدت برنامه : 00:07:17
  [خلاصه برنامه]انرژی هسته ای
 • دیدی نو
  زمان آغاز: 08:00:07
  زمان پایان : 08:33:48
  مدت برنامه : 00:33:41
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای با موضوع کتاب و کتاب خوانی.
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 08:33:54
  زمان پایان : 08:39:02
  مدت برنامه : 00:05:08
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • تهمتن
  زمان آغاز: 08:39:09
  زمان پایان : 09:43:52
  مدت برنامه : 01:04:43
  [خلاصه برنامه]رقابت جذاب ورزشکاران در چالش های ورزشی سنگین و نفس گیر با به کاربردن ذکاوت و قدرت بدنی.
 • نسیما
  زمان آغاز: 09:49:39
  زمان پایان : 09:56:52
  مدت برنامه : 00:07:13
  [موضوع]0[تهیه کننده]پرهام عمرانی[کارگردان].[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0[خلاصه برنامه]0
 • نشان برتر
  زمان آغاز: 10:00:13
  زمان پایان : 10:24:07
  مدت برنامه : 00:23:54
  [موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[خلاصه برنامه]0
 • نشان برتر
  زمان آغاز: 10:25:02
  زمان پایان : 10:54:02
  مدت برنامه : 00:29:00
  [موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[خلاصه برنامه]0
 • صعود
  زمان آغاز: 10:54:43
  زمان پایان : 11:02:00
  مدت برنامه : 00:07:17
  [خلاصه برنامه]انرژی هسته ای
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 11:06:30
  زمان پایان : 11:11:59
  مدت برنامه : 00:05:29
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • قندون
  زمان آغاز: 11:12:06
  زمان پایان : 11:27:41
  مدت برنامه : 00:15:35
  [خلاصه برنامه]روایت متفاوت از ادبیات کهن فارسی به شیوه طنز.
 • نسیما
  زمان آغاز: 11:29:18
  زمان پایان : 11:36:31
  مدت برنامه : 00:07:13
  [موضوع]0[تهیه کننده]پرهام عمرانی[کارگردان].[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[خلاصه برنامه]0
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 11:38:04
  زمان پایان : 11:44:22
  مدت برنامه : 00:06:18
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • نسیم آوا
  زمان آغاز: 11:44:37
  زمان پایان : 12:15:01
  مدت برنامه : 00:30:24
  [خلاصه برنامه]گزیده ای از ترانه خوانندگان ایرانی
 • نسیما
  زمان آغاز: 12:21:55
  زمان پایان : 12:29:08
  مدت برنامه : 00:07:13
  [موضوع]0[تهیه کننده]پرهام عمرانی[کارگردان].[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[خلاصه برنامه]0
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 12:33:57
  زمان پایان : 12:40:37
  مدت برنامه : 00:06:40
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • هفت ترانه
  زمان آغاز: 12:40:52
  زمان پایان : 13:04:16
  مدت برنامه : 00:23:24
  [خلاصه برنامه]برنامه ای با موضوع شعر و موسیقی محلی و پاپ
 • هفت ترانه
  زمان آغاز: 13:08:22
  زمان پایان : 13:29:13
  مدت برنامه : 00:20:51
  [خلاصه برنامه]برنامه ای با موضوع شعر و موسیقی محلی و پاپ
 • صعود
  زمان آغاز: 13:33:58
  زمان پایان : 13:41:15
  مدت برنامه : 00:07:17
  [خلاصه برنامه]انرژی هسته ای
 • دیدی نو
  زمان آغاز: 13:42:13
  زمان پایان : 14:06:49
  مدت برنامه : 00:24:36
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای با موضوع کتاب و کتاب خوانی.
 • دیدی نو
  زمان آغاز: 14:08:04
  زمان پایان : 14:41:45
  مدت برنامه : 00:33:41
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای با موضوع کتاب و کتاب خوانی.
 • نسیما
  زمان آغاز: 14:44:18
  زمان پایان : 14:51:31
  مدت برنامه : 00:07:13
  [موضوع]0[تهیه کننده]پرهام عمرانی[کارگردان].[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[خلاصه برنامه]0
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 14:55:21
  زمان پایان : 15:01:00
  مدت برنامه : 00:05:39
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • قندون
  زمان آغاز: 15:01:07
  زمان پایان : 15:16:42
  مدت برنامه : 00:15:35
  [خلاصه برنامه]روایت متفاوت از ادبیات کهن فارسی به شیوه طنز.
 • صعود
  زمان آغاز: 15:17:11
  زمان پایان : 15:24:28
  مدت برنامه : 00:07:17
  [خلاصه برنامه]انرژی هسته ای
 • نسیم آوا
  زمان آغاز: 15:25:56
  زمان پایان : 15:56:20
  مدت برنامه : 00:30:24
  [خلاصه برنامه]گزیده ای از ترانه خوانندگان ایرانی
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 15:57:34
  زمان پایان : 16:04:44
  مدت برنامه : 00:07:10
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • نشان برتر
  زمان آغاز: 16:04:51
  زمان پایان : 16:28:45
  مدت برنامه : 00:23:54
  [موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[خلاصه برنامه]0
 • نشان برتر
  زمان آغاز: 16:33:18
  زمان پایان : 17:02:18
  مدت برنامه : 00:29:00
  [موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[خلاصه برنامه]0
 • نسیما
  زمان آغاز: 17:02:36
  زمان پایان : 17:09:49
  مدت برنامه : 00:07:13
  [موضوع]0[تهیه کننده]پرهام عمرانی[کارگردان].[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[خلاصه برنامه]0
 • دنیای مستند (چگونه ساخته شده)
  زمان آغاز: 17:13:05
  زمان پایان : 17:42:21
  مدت برنامه : 00:29:16
  [خلاصه برنامه]مستندهایی با موضوعات مختلف، علوم و فناوری ،فرهنگ و طبیعت با رویکرد آموزشی.
 • صعود
  زمان آغاز: 17:42:21
  زمان پایان : 17:49:38
  مدت برنامه : 00:07:17
  [خلاصه برنامه]انرژی هسته ای
 • کلیپ مصرف بهینه گاز ( پخش زنده آنلاین)
  زمان آغاز: 17:49:38
  زمان پایان : 17:55:43
  مدت برنامه : 00:06:05
  [موضوع]ویژه دهه فجر[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[خلاصه برنامه]0
2023-02-08 17:51:24 - 2023-02-08 17:51:24