• نیم بند
  زمان آغاز: 00:15:41
  زمان پایان : 00:37:12
  مدت برنامه : 00:21:31
  [خلاصه برنامه]طنز و نفد فضای فرهنگی.
 • خوش نمک2
  زمان آغاز: 00:37:24
  زمان پایان : 01:42:29
  مدت برنامه : 01:05:05
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای جذاب و مهیج بین کمدین ها.
 • بی سیم 3
  زمان آغاز: 01:42:39
  زمان پایان : 02:11:54
  مدت برنامه : 00:29:15
  [خلاصه برنامه]برنامه ای با موضوع فن آوری اطلاعات و ارتباطات با محوریت طنز و نمایش که در سه بخش فضای مجازی، شبکه های اجتماعی و تازه های وب و موبایل است.
 • کودک شو5
  زمان آغاز: 02:15:03
  زمان پایان : 02:50:35
  مدت برنامه : 00:35:32
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای با حضور 2 خانواده با محوریت شناخت رفتار کودکان و آموزش مهارت های کودک پروری
 • کودک شو5
  زمان آغاز: 02:53:10
  زمان پایان : 03:28:27
  مدت برنامه : 00:35:17
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای با حضور 2 خانواده با محوریت شناخت رفتار کودکان و آموزش مهارت های کودک پروری
 • ایران بین
  زمان آغاز: 03:32:06
  زمان پایان : 04:31:04
  مدت برنامه : 00:58:58
  [تهیه کننده]محمد باریکانی[مجری]مجید واشقانی[بازیگران]سیاوش مفیدی
 • نیم بند
  زمان آغاز: 04:37:26
  زمان پایان : 04:58:57
  مدت برنامه : 00:21:31
  [خلاصه برنامه]طنز و نفد فضای فرهنگی.
 • جورچین
  زمان آغاز: 05:00:41
  زمان پایان : 05:30:20
  مدت برنامه : 00:29:39
  [خلاصه برنامه]مجموعه طنز آیتمی با محوریت آثار مراکز استانها و طنزهای ارسالی مردمی.
 • بی سیم 3
  زمان آغاز: 05:30:36
  زمان پایان : 05:59:51
  مدت برنامه : 00:29:15
  [خلاصه برنامه]برنامه ای با موضوع فن آوری اطلاعات و ارتباطات با محوریت طنز و نمایش که در سه بخش فضای مجازی، شبکه های اجتماعی و تازه های وب و موبایل است.
 • نما
  زمان آغاز: 06:02:52
  زمان پایان : 06:11:36
  مدت برنامه : 00:08:44
  [خلاصه برنامه]برش هایی از فیلم های سینمایی خارجی
 • کودک شو5
  زمان آغاز: 06:16:42
  زمان پایان : 06:52:14
  مدت برنامه : 00:35:32
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای با حضور 2 خانواده با محوریت شناخت رفتار کودکان و آموزش مهارت های کودک پروری
 • کودک شو5
  زمان آغاز: 06:56:31
  زمان پایان : 07:31:48
  مدت برنامه : 00:35:17
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای با حضور 2 خانواده با محوریت شناخت رفتار کودکان و آموزش مهارت های کودک پروری
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 07:31:54
  زمان پایان : 07:38:16
  مدت برنامه : 00:06:22
 • جورچین
  زمان آغاز: 07:38:22
  زمان پایان : 08:08:01
  مدت برنامه : 00:29:39
  [خلاصه برنامه]مجموعه طنز آیتمی با محوریت آثار مراکز استانها و طنزهای ارسالی مردمی.
 • نیم بند
  زمان آغاز: 08:08:20
  زمان پایان : 08:29:51
  مدت برنامه : 00:21:31
  [خلاصه برنامه]طنز و نفد فضای فرهنگی.
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 08:29:57
  زمان پایان : 08:39:47
  مدت برنامه : 00:09:50
 • خوش نمک2
  زمان آغاز: 08:39:53
  زمان پایان : 09:08:57
  مدت برنامه : 00:29:04
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای جذاب و مهیج بین کمدین ها.
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 09:09:05
  زمان پایان : 09:14:48
  مدت برنامه : 00:05:43
 • خوش نمک2
  زمان آغاز: 09:14:48
  زمان پایان : 09:50:49
  مدت برنامه : 00:36:01
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای جذاب و مهیج بین کمدین ها.
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 09:50:55
  زمان پایان : 10:01:05
  مدت برنامه : 00:10:10
 • ایران بین
  زمان آغاز: 10:01:11
  زمان پایان : 10:24:49
  مدت برنامه : 00:23:38
  [تهیه کننده]محمد باریکانی[مجری]مجید واشقانی[بازیگران]سیاوش مفیدی
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 10:24:57
  زمان پایان : 10:30:52
  مدت برنامه : 00:05:55
 • ایران بین
  زمان آغاز: 10:30:52
  زمان پایان : 11:06:12
  مدت برنامه : 00:35:20
  [تهیه کننده]محمد باریکانی[مجری]مجید واشقانی[بازیگران]سیاوش مفیدی
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 11:06:18
  زمان پایان : 11:13:34
  مدت برنامه : 00:07:16
 • کودک شو5
  زمان آغاز: 11:13:40
  زمان پایان : 11:53:15
  مدت برنامه : 00:39:35
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای با حضور 2 خانواده با محوریت شناخت رفتار کودکان و آموزش مهارت های کودک پروری
 • کودک شو5 ( پخش زنده آنلاین)
  زمان آغاز: 12:03:06
  زمان پایان : 12:34:20
  مدت برنامه : 00:31:14
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای با حضور 2 خانواده با محوریت شناخت رفتار کودکان و آموزش مهارت های کودک پروری
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 12:34:26
  زمان پایان : 12:41:48
  مدت برنامه : 00:07:22
 • بی سیم 3
  زمان آغاز: 12:41:54
  زمان پایان : 13:11:09
  مدت برنامه : 00:29:15
  [خلاصه برنامه]برنامه ای با موضوع فن آوری اطلاعات و ارتباطات با محوریت طنز و نمایش که در سه بخش فضای مجازی، شبکه های اجتماعی و تازه های وب و موبایل است.
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 13:11:15
  زمان پایان : 13:16:16
  مدت برنامه : 00:05:01
 • ایران بین
  زمان آغاز: 13:16:22
  زمان پایان : 13:40:00
  مدت برنامه : 00:23:38
  [تهیه کننده]محمد باریکانی[مجری]مجید واشقانی[بازیگران]سیاوش مفیدی
 • ایران بین
  زمان آغاز: 13:44:18
  زمان پایان : 14:19:38
  مدت برنامه : 00:35:20
  [تهیه کننده]محمد باریکانی[مجری]مجید واشقانی[بازیگران]سیاوش مفیدی
 • نما
  زمان آغاز: 14:20:08
  زمان پایان : 14:28:52
  مدت برنامه : 00:08:44
  [خلاصه برنامه]برش هایی از فیلم های سینمایی خارجی
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 14:28:58
  زمان پایان : 14:34:44
  مدت برنامه : 00:05:46
 • نیم بند
  زمان آغاز: 14:34:50
  زمان پایان : 14:56:21
  مدت برنامه : 00:21:31
  [خلاصه برنامه]طنز و نفد فضای فرهنگی.
 • بی سیم 3
  زمان آغاز: 14:56:40
  زمان پایان : 15:25:55
  مدت برنامه : 00:29:15
  [خلاصه برنامه]برنامه ای با موضوع فن آوری اطلاعات و ارتباطات با محوریت طنز و نمایش که در سه بخش فضای مجازی، شبکه های اجتماعی و تازه های وب و موبایل است.
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 15:26:01
  زمان پایان : 15:33:50
  مدت برنامه : 00:07:49
 • کودک شو5
  زمان آغاز: 15:33:56
  زمان پایان : 16:09:28
  مدت برنامه : 00:35:32
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای با حضور 2 خانواده با محوریت شناخت رفتار کودکان و آموزش مهارت های کودک پروری
 • کودک شو5
  زمان آغاز: 16:13:56
  زمان پایان : 16:49:13
  مدت برنامه : 00:35:17
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای با حضور 2 خانواده با محوریت شناخت رفتار کودکان و آموزش مهارت های کودک پروری
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 16:49:49
  زمان پایان : 16:59:00
  مدت برنامه : 00:09:11
 • خوش نمک2
  زمان آغاز: 16:59:06
  زمان پایان : 17:28:10
  مدت برنامه : 00:29:04
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای جذاب و مهیج بین کمدین ها.
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 17:28:18
  زمان پایان : 17:33:24
  مدت برنامه : 00:05:06
 • خوش نمک2
  زمان آغاز: 17:33:24
  زمان پایان : 18:09:25
  مدت برنامه : 00:36:01
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای جذاب و مهیج بین کمدین ها.
2023-09-28 12:05:34