شکرستان


شکرستان
مجموعه پویانمایی شکرستان به تهیه کنندگی....

توضیحات:

مجموعه پویانمایی شکرستان که تمام عناصرآن برگرفته از فرهنگ،آداب و رسوم، ظرفیت های هنر ایرانی است به تهيه كنندگي سيد مسعود صفوي و توسط مركز پويانمايي صبا توليد می شود و در این مسیر موسیقی، نوع قصه گویی، گرافیک، راوی، طراحی فضا در راستای هدف اصلی وتولید یک انیمیشن تمام ایرانی، قرار داشته است. این مجموعه با  روایت علی همت مومیوند هر روز ساعت 16 از شبکه نسیم به روی انتن رفت.


قسمت های مختلف برنامه:

(مشاهده قسمت های موجود این برنامه: 200 قسمت )


بیشتر

دانلود قسمت های شکرستان (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
شکرستان
[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]عباس جلال یکتا
چهار شنبه 31 خرداد 1402 - 12:52:42
16 دقیقه
شکرستان
[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]عباس جلال یکتا
سه شنبه 30 خرداد 1402 - 0:18:35
16 دقیقه
شکرستان
[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]عباس جلال یکتا
چهار شنبه 24 خرداد 1402 - 13:0:24
16 دقیقه
شکرستان
[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]عباس جلال یکتا
سه شنبه 23 خرداد 1402 - 0:0:25
14 دقیقه
شکرستان
[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]عباس جلال یکتا
چهار شنبه 17 خرداد 1402 - 12:52:9
16 دقیقه
شکرستان
[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]عباس جلال یکتا
سه شنبه 16 خرداد 1402 - 0:3:29
14 دقیقه
شکرستان
[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]عباس جلال یکتا
دو شنبه 8 خرداد 1402 - 18:59:46
16 دقیقه
شکرستان
[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]عباس جلال یکتا
دو شنبه 8 خرداد 1402 - 13:31:30
16 دقیقه
شکرستان
[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]عباس جلال یکتا
دو شنبه 8 خرداد 1402 - 0:2:5
16 دقیقه
شکرستان
[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]عباس جلال یکتا
یک شنبه 7 خرداد 1402 - 19:0:6
16 دقیقه
شکرستان
[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]عباس جلال یکتا
چهار شنبه 3 خرداد 1402 - 8:29:53
16 دقیقه
شکرستان
[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]عباس جلال یکتا
سه شنبه 2 خرداد 1402 - 8:31:51
16 دقیقه
شکرستان
[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]عباس جلال یکتا
سه شنبه 2 خرداد 1402 - 0:4:24
16 دقیقه
شکرستان
[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]عباس جلال یکتا
یک شنبه 31 اردیبهشت 1402 - 0:4:59
16 دقیقه
شکرستان
[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]عباس جلال یکتا
شنبه 30 اردیبهشت 1402 - 11:36:13
16 دقیقه
شکرستان
[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]عباس جلال یکتا
شنبه 30 اردیبهشت 1402 - 4:42:33
16 دقیقه
شکرستان
[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]عباس جلال یکتا
شنبه 30 اردیبهشت 1402 - 0:0:41
16 دقیقه
شکرستان
[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]عباس جلال یکتا
جمعه 29 اردیبهشت 1402 - 15:31:27
16 دقیقه
شکرستان
[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]عباس جلال یکتا
جمعه 29 اردیبهشت 1402 - 11:40:12
16 دقیقه
شکرستان
[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]عباس جلال یکتا
جمعه 29 اردیبهشت 1402 - 4:45:16
16 دقیقه
شکرستان
[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]عباس جلال یکتا
جمعه 29 اردیبهشت 1402 - 0:2:4
16 دقیقه
شکرستان
[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]عباس جلال یکتا
پنج شنبه 28 اردیبهشت 1402 - 11:40:51
16 دقیقه
شکرستان
[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]عباس جلال یکتا
پنج شنبه 28 اردیبهشت 1402 - 4:43:6
16 دقیقه
شکرستان
[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]عباس جلال یکتا
پنج شنبه 28 اردیبهشت 1402 - 0:5:59
16 دقیقه
شکرستان
[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]عباس جلال یکتا
چهار شنبه 27 اردیبهشت 1402 - 15:31:43
16 دقیقه
شکرستان
[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]عباس جلال یکتا
چهار شنبه 27 اردیبهشت 1402 - 11:38:27
16 دقیقه
شکرستان
[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]عباس جلال یکتا
چهار شنبه 27 اردیبهشت 1402 - 4:41:15
16 دقیقه
شکرستان
[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]عباس جلال یکتا
چهار شنبه 27 اردیبهشت 1402 - 0:1:39
16 دقیقه
شکرستان
[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]عباس جلال یکتا
دو شنبه 25 اردیبهشت 1402 - 12:34:35
15 دقیقه
شکرستان
[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]عباس جلال یکتا
دو شنبه 25 اردیبهشت 1402 - 4:30:40
15 دقیقه
شکرستان
[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]عباس جلال یکتا
دو شنبه 25 اردیبهشت 1402 - 0:2:52
15 دقیقه
شکرستان
[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]عباس جلال یکتا
یک شنبه 24 اردیبهشت 1402 - 18:15:34
6 دقیقه
شکرستان
[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]عباس جلال یکتا
یک شنبه 24 اردیبهشت 1402 - 18:5:45
8 دقیقه
شکرستان
[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]عباس جلال یکتا
یک شنبه 24 اردیبهشت 1402 - 17:59:33
8 دقیقه
شکرستان
[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]عباس جلال یکتا
یک شنبه 24 اردیبهشت 1402 - 0:2:37
15 دقیقه
شکرستان8
[موضوع]هله هوله[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]عباس جلال یکتا
یک شنبه 13 فروردین 1402 - 15:7:10
14 دقیقه
شکرستان8
[موضوع]مدیریت خشم[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]عباس جلال یکتا
جمعه 11 فروردین 1402 - 15:2:54
16 دقیقه
شکرستان8
[موضوع]متخصص ریسک[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]عباس جلال یکتا
پنج شنبه 10 فروردین 1402 - 15:2:43
16 دقیقه
شکرستان8
[موضوع]مامور مخفی[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]عباس جلال یکتا
پنج شنبه 10 فروردین 1402 - 0:4:31
16 دقیقه
شکرستان8
[موضوع]مامور مخفی[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]عباس جلال یکتا
چهار شنبه 9 فروردین 1402 - 15:2:12
16 دقیقه
شکرستان8
[موضوع]فیلم فرصت[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]عباس جلال یکتا
سه شنبه 8 فروردین 1402 - 15:10:30
16 دقیقه
شکرستان8
[موضوع]فرزند ناگهانی[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]عباس جلال یکتا
دو شنبه 7 فروردین 1402 - 15:12:37
16 دقیقه
شکرستان8
[موضوع]فرار بزرگ[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]عباس جلال یکتا
یک شنبه 6 فروردین 1402 - 15:7:51
16 دقیقه
شکرستان8
[موضوع]صمد دنبال کار می رود[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]عباس جلال یکتا
شنبه 5 فروردین 1402 - 15:0:43
16 دقیقه
شکرستان8
[موضوع]روح مدرسه[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]عباس جلال یکتا
چهار شنبه 2 فروردین 1402 - 17:8:40
16 دقیقه
شکرستان8
[موضوع]رمز ورود[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]عباس جلال یکتا
سه شنبه 1 فروردین 1402 - 8:32:31
16 دقیقه
شکرستان8
[موضوع]رمز ورود[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]عباس جلال یکتا
سه شنبه 1 فروردین 1402 - 8:28:40
16 دقیقه
شکرستان8
[موضوع]رمز ورود[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]عباس جلال یکتا
دو شنبه 29 اسفند 1401 - 18:5:5
16 دقیقه
شکرستان8
[موضوع]آشغال ابدی[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]عباس جلال یکتا
دو شنبه 29 اسفند 1401 - 13:30:56
16 دقیقه
شکرستان8
[موضوع]آشغال ابدی[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]عباس جلال یکتا
دو شنبه 29 اسفند 1401 - 13:29:17
16 دقیقه
شکرستان8
[موضوع]آشغال ابدی[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]عباس جلال یکتا
دو شنبه 29 اسفند 1401 - 9:2:56
16 دقیقه
شکرستان8
[موضوع]آشغال ابدی[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]عباس جلال یکتا
دو شنبه 29 اسفند 1401 - 6:33:47
16 دقیقه
شکرستان8
[موضوع]آشغال ابدی[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]عباس جلال یکتا
دو شنبه 29 اسفند 1401 - 0:54:44
16 دقیقه
شکرستان8
[موضوع]آشغال ابدی[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]عباس جلال یکتا
یک شنبه 28 اسفند 1401 - 19:30:23
16 دقیقه
شکرستان8
[موضوع]اسرار گنج دره شکری[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]عباس جلال یکتا
یک شنبه 28 اسفند 1401 - 9:32:36
15 دقیقه
شکرستان8
[موضوع]اسرار گنج دره شکری[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]عباس جلال یکتا
یک شنبه 28 اسفند 1401 - 0:41:45
15 دقیقه
شکرستان8
[موضوع]اسرار گنج دره شکری[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]عباس جلال یکتا
شنبه 27 اسفند 1401 - 19:32:0
15 دقیقه

نظرسنجی


ارسال دیدگاه

ارسال

دیدگاه ها

نمایش همه نظرات
2024-07-19 22:46:41