پشتیبانی تولید و فنی

در میان رسانه های موجود، تلویزیون به عنوان حرفه ای ترین رسانه ملزم به رعایت سختگیرانه ترین استانداردها می باشد. این مهم به علت تنوع در ساختار و گونه های تولید برنامه(اعم از مسابقه، مستند، تاک شو، رئالیتی شو، انیمیشن و...)، تنوع در مواد و مصالح تولید برنامه ها، تنوع در ابزارهای تولید و گوناگونی تخصص هایی است که در این صنعت مورد نیاز می باشند. این حجم از تنوع معمولا در چارچوب استانداردهای ساختاری، فرمی و تکنولوژیک چنان هماهنگ می شوند که شبکه های تلویزیونی هم از منظر اهداف، ماموریت ها، ارزش گذاری های محتوایی و هم از منظر فضای بصری و گرافیکی، هویت و شخصیت معینی داشته و می کوشند در روند طراحی و تولید برنامه ها به این اهداف و استانداردها متعهد بمانند و بخشی از انتظارات مخاطب شبکه را از طریق تداوم معنادار ساختاری و بصری، اقناع و موجبات وفاداری مخاطب را ایجاد نمایند.

شبکه نسیم در این راستا و به منظور حرکت به سمت ایجاد هماهنگی تکنیکی و ارتقاء هویت بصری، فهرستی از دوربین ها و ابزارهایی که استانداردهای رسانه ملی و این شبکه را تامین می کنند را منتشر نموده و از این پس تهیه کنندگان و برنامه سازان محترم ملزم به استفاده از تجهیزات ذکر شده در این فهرست می باشند. یادآوری این نکته ضروری است که از ارائه هرگونه پیشنهاد برای توسعه این فهرست استقبال می گردد و فهرست پیش رو در دوره های زمانی و با توجه به معرفی دوربین ها و ابزارهای جدید، به روز رسانی خواهد شد.

هدف این فهرست اطمینان از برآورده شدن معیارهای تصویر برای پارامترهایی مانند محدوده دینامیکی، عمق رنگ، نمایش جزئیات، نسبت سیگنال به نویز، وضوح و جلوگیری از بروز خطاهای رایج در روند تولید است که منجر به از دست رفتن زمان و تحمیل هزینه های اضافه به پروژه می گردد.


دانلود جدول

* مشخصات فنی تصویر(FHD)

Bit Depth

Color Space

Bit Rate

Scale

Resolution

Frame Type

Scan Type

Frame Rate

Media Format

10 Bit

4.2.2

50 Mb/s

Up To

100 Mb/s

16:9

1920 x 1080

Intra Frame

(I-Frame)

Progressive

50 FPS

MXF

Or

MOV

* مشخصات فنی خروجی برنامه برای ارسال به پخش و ذخیره در آرشیو

Audio

Color Space

Frame Type & Rate

Scale

Resolution

Codec

Container

Media

Stereo

PCM

48KHZ

24bit

4.2.2

Interlace 25 FPS

16:9

1920 x 1080

MPEG2

(Bitrate=atleast 50Mb/s)

I-Frame Only

Mpeg2 

HD

(پخش)

Stereo

PCM

48KHZ

24bit

4.2.2

With 10 Bit Depth

Progressive 50 FPS

16:9

1920 x 1080

XAVC HD All Intra Class100

(Bitrate=atleast 100Mb/s)

MXF(for Edius)

Or

MXF OP-1a(for Premier)

Full HD (آرشیو)

برای تولیدات رده الف و ب

Stereo

PCM

48KHZ

24bit

4.2.2

With 10 Bit Depth

Progressive 50 FPS

16:9

1920 x 1080

XAVC HD Long GOP 50 Mbps

(Bitrate=atleast 50Mb/s)

MXF(for Edius)

Or

MXF OP-1a(for Premier)

Full HD (آرشیو)

برای تولیدات رده ج و د

* مشخصات فنی تصویر(UHD)

Bit Depth

Color Space

Bit Rate

Scale

Resolution

Frame Type

Scan Type

Frame Rate

Media Format

10 Bit or 12 Bit

4.2.2

HDR

400Mb/s Up to 700Mb/s

16:9

3840 x 2160

All Intra Frame

(I-Frame)

Progressive

50 FPS

MXF

Or

MOV

* مشخصات فنی خروجی برنامه برای ارسال به پخش و ذخیره در آرشیو

Audio

Color Space

Frame

Scale

Resolution

Codec

Container

Media

5.1-Channel

And Stereo

PCM

48KHZ

24bit

4.2.2

With 10 Bit or  12 Bit Depth

HDR

50 FPS Progressive 

16:9

3840 x 2160

MXF

XAVC QFHD Long GOP

(Bitrate=atleast 140Mb/s)

UHD

(پخش)

5.1-Channel

And Stereo

PCM

48KHZ

24bit

4.2.2

With 10 Bit or 12 Bit Depth

HDR

50 FPS Progressive 

16:9

3840 x 2160

MXF OP-1a

XAVC 4K All Intra

(Bitrate=400Mb/s Up to 700Mb/s )

UHD (آرشیو)

دوربین های مورد تایید

PMW-FX9

 • XAVC-I 4:2:2 10-Bit 3840 x 2160 at 50 fps [Up to 600 Mb/s VBR]
 • XAVC-I 4:2:2 10-Bit 1920 x 1080p at 50/100 fps [Up to 222 Mb/s VBR]
 • Gamma HDR-HLG, S Cinetone, Sony S-Log 3

PMW-FX6

 • XAVC-I 4:2:2 10-Bit 3840 x 2160 at 50/100 fps [Up to 600 Mb/s VBR]
 • XAVC-L 4:2:2 10-Bit 1920 x 1080p at 50/100/150/200 fps [Up to 223 Mb/s VBR]
 • Gamma HDR-HLG, S Cinetone , Sony S-Log 3

PMW-FS7 & PMW-FS7 II

 • XAVC-I 4:2:2 10-Bit 3840 x 2160 at 50 fps [Up to 500 Mb/s VBR]
 • XAVC-I 4:2:2 10-Bit 1920 x 1080p at 50 fps [Up to 185 Mb/s VBR]
 • Gamma Sony S-LOG3, Sony S-LOG2

Sony FX3

 • XAVC S-I 4:2:2 10-Bit 3840 x 2160 at 50/100 fps [Up to 600 Mb/s VBR]
 • XAVC S-I 4:2:2 10-Bit 1920 x 1080p at 50/100/150/200 fps [Up to 222 Mb/s VBR]
 • Gamma HDR-HLG, S Cinetone, Sony S-Log 2, Sony S-Log 3

Sony fx30

 • XAVC S-I 4:2:2 10-Bit 3840 x 2160 at 50/100 fps [Up to 500 Mb/s VBR]
 • XAVC S-I 4:2:2 10-Bit 1920 x 1080p at 50/100/150/200 fps [Up to 185 Mb/s VBR]
 • Gamma HDR-HLG, S Cinetone, Sony S-Log 3

SONY A7S III

 • XAVC S-I 4:2:2 10-Bit 3840 x 2160 at 50/100 fps [Up to 600 Mb/s VBR]
 • XAVC S-I 4:2:2 10-Bit 1920 x 1080p at 50/100/150/200 fps [Up to 222 Mb/s VBR]
 • Gamma Sony S-Log 2, Sony S-Log 3

PXW-Z 280

 • XAVC-I 3840 x 2160 at 25/50/ fps [Up to 600 Mb/s VBR]
 • XAVC-I 1920 x 1080p at 25/50/fps [Up to 222 Mb/s VBR]
 • GAMMA: Slog3

CANON EOS C70

 • XF-AVC 4:2:2 10-Bit 3840 x 2160 at 50 fps [UP to 600 Mb/s VBR]
 • XF-AVC 4:2:2 10-Bit 1920 x 1080p at 50 fps [Up to 600 Mb/s VBR]
 • Gamma Canon Log 2, Canon Log 3, HDR-HLG, HDR-PQ, Wide DR

CANON EOS R5C

 • XF-AVC/AVC-INTRA 4:2:2 10-Bit 3840 x 2160 at 50/100 fps [Up to 810 Mb/s VBR]
 • XF-AVC/AVC-INTRA 4:2:2 10-Bit 1920 x 1080p at 50 fps [Up to 310 Mb/s VBR]
 • Gamma Canon Log 3, HDR-HLG, HDR-PQ, Rec2020

CANON C300 II

 • XF-AVC/AVC-INTRA 4:2:2 10-Bit 3840 x 2160 at 50 fps [Up to 410 Mb/s VBR]
 • XF-AVC/AVC-INTRA 4:2:2 10-Bit 1920 x 1080p at 50 fps [Up to 410 Mb/s VBR]
 • Gamma Canon Log 3, Log 2, Log and Wide DR Gamma

URSA MINI PRO G2

 • ProRes XQ 4:4:4 12-Bit 3840 x 2160 at 50 fps [Up to 312.5 MB/s VBR]
 • ProRes XQ 4:4:4 12-Bit 1920 x 1080 at 50/100/150/200 fps [Up to 62.5 MB/s VBR]
 • ProRes HQ 4:2:2 10-Bit 3840 x 2160 at 50/100 fps [Up to 110 MB/s VBR]
 • ProRes HQ 4:2:2 10-Bit 1920 x 1080p at 50/100/150/200 fps [Up to 27.5 MB/s VBR]
 • Blackmagic RAW 12-Bit 3840 x 2160 at 50/100/150 fps [Up to 191MB/s VBR]
 • Blackmagic RAW 12-Bit 1920 x 1080 at 50/100/150/200 fps [Up to 49MB/s VBR]
 • Gamma film

URSA MINI PRO 12K

 • Blackmagic RAW 12-Bit 3840 x 2160 at 50/100/150 fps [Up to 268 MB/s VBR]
 • Gamma film

POCKET CINEMA 4K

 • Blackmagic RAW 12-Bit 3840 x 2160 at 50 fps [Up to 127 MB/s]
 • Blackmagic RAW 12-Bit 1920 x 1080p at 50/100 fps [Up to 49 MB/s]
 • ProRes HQ 4:2:2 10-Bit 3840 x 2160 at 50 fps [Up to 110 MB/s]
 • ProRes HQ 4:2:2 10-Bit 1920 x 1080p at 50/100 fps [Up to 27.5 MB/s]
 • Gamma film

POCKET CINEMA 6K,
POCKET CINEMA 6K PRO &
POCKET CINEMA 6K G2

 • ProRes HQ 4:2:2 10-Bit 3840 x 2160 at 50 fps [Up to 110 MB/s VBR]
 • ProRes HQ 4:2:2 10-Bit 1920 x 1080p at 50/100 fps [Up to 27.5 MB/s VBR]
 • Blackmagic RAW 12-Bit 4096 x 2160 at 50 fps [Up to 177 MB/s]
 • Gamma film

NIKON Z9 & Z8

 • ProRes 422 HQ 4:2:2 10-Bit 3840 x 2160 at 50 fps [Up to 500 Mb/s VBR]
 • Gamma HDR, N-LOG

RED KOMODO

 • ProRes 422 HQ 4:2:2 10-Bit 4096 x 2160 at 50 fps [Up to 280 MB/s VBR]
 • REDCODE RAW 4096 x 2160 at 50 fps [Up to 280 MB/s VBR]

RED KOMODO X

 • ProRes 4444XQ 4:4:4 4096 x 2160 at 50 fps [Up to 560 MB/s VBR]
 • ProRes 4444 4:4:4 4096 x 2160 at 50 fps [Up to 560 MB/s]
 • ProRes 422 HQ 4:2:2 10-Bit 4096 x 2160 at 50/100 fps [Up to 560 MB/s VBR]
 • REDCODE RAWREDCODE HQ/REDCODE LQ/REDCODE MQ 4096 x 2160 at 50/100 fps [Up to 560 MB/s VBR]

GH5S

 • MOV 4:2:2 10-Bit 3840 x 2160 at 50 fps [Up to 400 Mb/s VBR]
 • MOV 4:2:2 10-Bit 1920 x 1080p at 50/100/150 fps [Up to 200 Mb/s VBR]
 • Gamma V-LOG , HLG

DJI MINI 3 PRO

 • MOV/ 4:2:2 10-Bit 3840×2160 at 50 fps [150 Mb/s]
 • Gamma D-CineLike

DJI AIR 2S

 • MOV 4:2:2 10-Bit 3840×2160 at 50 fps [150 Mb/s]
 • Gamma D-CineLike

DJI MAVIC 3 PRO

 • MOV/Apple ProRes 422 HQ 10-Bit 3840×2160 at 50 fps [Up to 3772 Mb/s]
 • MOV/Apple ProRes 422 10-Bit 3840×2160 at 50 fps [Up to 2514 Mb/s]
 • MOV/Apple ProRes 422 HQ 10-Bit 1920×1080 at 50/100 fps
 • Gamma D-LOG/HLG/D-LOG M

DJI MAVIC 3 CLASSIC

 • MOV 4:2:2 10-Bit 3840×2160 at 50 fps [200 Mb/s]
 • Gamma D-LOG/HLG/D-LOG M

DJI MAVIC 2 PRO

 • MOV 4:2:2 10-Bit 3840×2160 at 50 fps [100 Mb/s]
 • Gamma D-LOG/HLG/D-LOG M

DJI INSPIRE 2 With ZENMUSE X5S

 • Apple ProRes 422 HQ 10-Bit 3840×2160 at 50 fps [900 Mb/s]
 • Apple ProRes 4444 XQ 10-Bit 3840×2160 at 50 fps [2.0 Gb/s]

DJI INSPIRE 2 With ZENMUSE X7

 • Apple ProRes 422 HQ 10-Bit 3840×2160 at 50 fps [906.9 Mb/s]
 • Apple ProRes 4444 XQ 10-Bit 3840×2160 at 50 fps [2.8 Gb/s]
 • Apple ProRes 422 HQ 10-Bit 1920×1080 at 50 fps [448.7 Mb/s]
 • Apple ProRes 4444 XQ 10-Bit 1920×1080 at 50 fps [1.2 Gb/s]
 • Gamma D-LOG

GoPro Hero 11 Black

 • HEVC 4:2:2 10-Bit 5312×2988 at 50 fps [120 Mb/s]

Osmo Action 3

 • HEVC 4:2:2 10-Bit 3840x2160 at 50/100 fps [130 Mb/s]
 • Gamma D-Cine like
2024-07-24 04:18:33