ماه


ویدیوهای مرتبط

(مشاهده قسمت های موجود این برنامه: 20 قسمت )


بیشتر

دانلود قسمت های ماه (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
ماه
[تهیه کننده]مهدی عباس نژاد[کارگردان]محمد پیروزرام[میهمان]آقای حسینی خانی
جمعه 24 شهریور 1402 - 14:38:55
19 دقیقه
ماه
[تهیه کننده]مهدی عباس نژاد[کارگردان]محمد پیروزرام[میهمان]آقای حسینی خانی
جمعه 24 شهریور 1402 - 6:30:14
19 دقیقه
ماه
[تهیه کننده]مهدی عباس نژاد[کارگردان]محمد پیروزرام[میهمان]آقای حسینی خانی
جمعه 24 شهریور 1402 - 3:8:12
19 دقیقه
ماه
[تهیه کننده]مهدی عباس نژاد[کارگردان]محمد پیروزرام[میهمان]آقای حسینی خانی[میهمان]آقای حسینی خانی
پنج شنبه 23 شهریور 1402 - 22:29:9
19 دقیقه
ماه
[تهیه کننده]مهدی عباس نژاد[کارگردان]محمد پیروزرام[میهمان]آقای حسینی خانی
پنج شنبه 23 شهریور 1402 - 14:29:23
22 دقیقه
ماه
[تهیه کننده]مهدی عباس نژاد[کارگردان]محمد پیروزرام[میهمان]آقای حسینی خانی
پنج شنبه 23 شهریور 1402 - 6:31:52
22 دقیقه
ماه
[تهیه کننده]مهدی عباس نژاد[کارگردان]محمد پیروزرام[میهمان]آقای حسینی خانی[میهمان]آقای حسینی خانی
چهار شنبه 22 شهریور 1402 - 22:37:7
22 دقیقه
ماه
[تهیه کننده]مهدی عباس نژاد[کارگردان]محمد پیروزرام[میهمان]آقای شبرنگ
چهار شنبه 22 شهریور 1402 - 14:27:35
27 دقیقه
ماه
[تهیه کننده]مهدی عباس نژاد[کارگردان]محمد پیروزرام[میهمان]آقای شبرنگ[میهمان]آقای شبرنگ
سه شنبه 21 شهریور 1402 - 22:37:15
27 دقیقه
ماه
[تهیه کننده]مهدی عباس نژاد[کارگردان]محمد پیروزرام
سه شنبه 21 شهریور 1402 - 6:25:35
29 دقیقه
ماه
[تهیه کننده]مهدی عباس نژاد[کارگردان]محمد پیروزرام
دو شنبه 20 شهریور 1402 - 22:25:13
29 دقیقه
ماه
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
دو شنبه 20 شهریور 1402 - 15:30:25
29 دقیقه
ماه
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
دو شنبه 20 شهریور 1402 - 6:30:37
29 دقیقه
ماه
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
دو شنبه 20 شهریور 1402 - 2:49:8
29 دقیقه
ماه
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
یک شنبه 19 شهریور 1402 - 22:26:15
29 دقیقه
ماه
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
یک شنبه 19 شهریور 1402 - 6:27:41
29 دقیقه
ماه
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
یک شنبه 19 شهریور 1402 - 2:38:41
29 دقیقه
ماه
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
شنبه 18 شهریور 1402 - 22:25:14
29 دقیقه
ماه
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
شنبه 18 شهریور 1402 - 14:21:57
29 دقیقه
ماه
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
شنبه 18 شهریور 1402 - 7:8:42
29 دقیقه
ماه
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
شنبه 18 شهریور 1402 - 4:21:8
10 دقیقه
ماه
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
شنبه 18 شهریور 1402 - 3:55:50
18 دقیقه
ماه
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
جمعه 17 شهریور 1402 - 22:29:41
29 دقیقه
ماه
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
جمعه 17 شهریور 1402 - 15:33:9
26 دقیقه
ماه
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
جمعه 17 شهریور 1402 - 6:18:30
26 دقیقه
ماه
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
جمعه 17 شهریور 1402 - 3:38:52
26 دقیقه
ماه
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
پنج شنبه 16 شهریور 1402 - 22:31:27
26 دقیقه
ماه
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
پنج شنبه 16 شهریور 1402 - 5:49:26
30 دقیقه
ماه
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
چهار شنبه 15 شهریور 1402 - 19:50:37
30 دقیقه
ماه
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
چهار شنبه 15 شهریور 1402 - 15:29:22
29 دقیقه
ماه
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
سه شنبه 14 شهریور 1402 - 6:39:12
27 دقیقه
ماه
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
دو شنبه 13 شهریور 1402 - 22:32:52
27 دقیقه
ماه
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
یک شنبه 12 شهریور 1402 - 19:17:56
30 دقیقه
ماه
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
یک شنبه 12 شهریور 1402 - 6:38:42
31 دقیقه
ماه
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
شنبه 11 شهریور 1402 - 19:22:31
31 دقیقه
ماه
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
شنبه 11 شهریور 1402 - 15:33:49
31 دقیقه
ماه
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
شنبه 11 شهریور 1402 - 15:32:14
31 دقیقه
ماه
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
شنبه 11 شهریور 1402 - 5:51:15
31 دقیقه
ماه
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
جمعه 10 شهریور 1402 - 19:5:41
31 دقیقه
ماه
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
جمعه 10 شهریور 1402 - 15:33:26
26 دقیقه
ماه
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
جمعه 10 شهریور 1402 - 10:54:17
26 دقیقه
ماه
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
جمعه 10 شهریور 1402 - 6:6:16
26 دقیقه
ماه
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
جمعه 10 شهریور 1402 - 2:53:34
26 دقیقه
ماه
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
پنج شنبه 9 شهریور 1402 - 22:29:6
26 دقیقه
ماه
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
پنج شنبه 9 شهریور 1402 - 10:42:15
25 دقیقه
ماه
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
پنج شنبه 9 شهریور 1402 - 5:45:47
25 دقیقه
ماه
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
چهار شنبه 8 شهریور 1402 - 22:31:5
26 دقیقه
ماه
[تهیه کننده]مهدی عباس نژاد[کارگردان]محمد پیروز رام
چهار شنبه 8 شهریور 1402 - 14:44:5
30 دقیقه
ماه
[تهیه کننده]مهدی عباس نژاد[کارگردان]محمد پیروز رام
چهار شنبه 8 شهریور 1402 - 10:53:21
30 دقیقه
ماه
[تهیه کننده]مهدی عباس نژاد[کارگردان]محمد پیروز رام
سه شنبه 7 شهریور 1402 - 22:48:49
30 دقیقه
ماه
[تهیه کننده]مهدی عباس نژاد[کارگردان]محمد پیروز رام
سه شنبه 7 شهریور 1402 - 10:54:43
24 دقیقه
ماه
[تهیه کننده]مهدی عباس نژاد[کارگردان]محمد پیروز رام
سه شنبه 7 شهریور 1402 - 6:4:1
24 دقیقه
ماه
[تهیه کننده]مهدی عباس نژاد[کارگردان]محمد پیروز رام
دو شنبه 6 شهریور 1402 - 22:28:39
24 دقیقه
ماه
[تهیه کننده]مهدی عباس نژاد[کارگردان]محمد پیروز رام
دو شنبه 6 شهریور 1402 - 15:11:16
26 دقیقه
ماه
[تهیه کننده]مهدی عباس نژاد[کارگردان]محمد پیروز رام
دو شنبه 6 شهریور 1402 - 11:6:20
26 دقیقه
ماه
[تهیه کننده]مهدی عباس نژاد[کارگردان]محمد پیروز رام
دو شنبه 6 شهریور 1402 - 11:4:50
25 دقیقه
ماه
[تهیه کننده]مهدی عباس نژاد[کارگردان]محمد پیروز رام
دو شنبه 6 شهریور 1402 - 6:26:6
26 دقیقه
ماه
[تهیه کننده]مهدی عباس نژاد[کارگردان]محمد پیروز رام
یک شنبه 5 شهریور 1402 - 22:36:40
26 دقیقه
ماه
[تهیه کننده]مهدی عباس نژاد[کارگردان]محمد پیروزرام
یک شنبه 5 شهریور 1402 - 10:47:44
29 دقیقه
ماه
[تهیه کننده]مهدی عباس نژاد[کارگردان]محمد پیروزرام
یک شنبه 5 شهریور 1402 - 6:19:58
29 دقیقه
ماه
[تهیه کننده]مهدی عباس نژاد[کارگردان]محمد پیروزرام
یک شنبه 5 شهریور 1402 - 3:32:30
29 دقیقه
ماه
[تهیه کننده]مهدی عباس نژاد[کارگردان]محمد پیروزرام
شنبه 4 شهریور 1402 - 22:23:57
29 دقیقه

نظرسنجی


ارسال دیدگاه

ارسال

دیدگاه ها

نمایش همه نظرات
2024-07-19 00:47:24